Caritas Polska


Nadzoruje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce, a także współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Caritas Polska

Caritas Polska jest jedną z największych działających w Polsce organizacji charytatywnych. Funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa państwowego i kościelnego, ponieważ podlega Konferencji Episkopatu Polski, oraz posiada własną osobowość prawną.

 Nadzoruje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce, a także współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności tej organizacji na ziemiach polskich datują się końca XIX wieku, kiedy to we Lwowie powstał Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych. Tworzył on i koordynował pracę stowarzyszeń i towarzystw dobroczynnych. Natomiast w roku 1907 w Poznaniu powstała organizacja pod nazwą Związek Caritas, który odegrał doniosłą rolę w niepodległej Polsce na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Wówczas to we wszystkich diecezjach powstały lokalne związki Caritas dające podwaliny dzisiejszemu kształtowi tej organizacji.

Rozwój jej został zaniechany w skutek wybuchu II wojny światowej, jednak po jej zakończeniu niemal natychmiast, diecezjalne związki Caritas reaktywowały swą działalność. Niestety powojenne władze komunistyczne ustanowiły przymusowy zarząd komisaryczny nad związkiem Caritas, obwiniając go o rzekome nadużycia finansowe i gospodarcze.

W taki oto sposób działalność charytatywna kościoła została sprowadzona do poziomu parafii. W okresie stanu wojennego wielką rzeką napływa pomoc materialna z całego świata, będąca wyrazem solidarności z narodem polskim. Dystrybucją żywności, ubrań, sprzętu medycznego i leków zajmuje się właśnie Caritas. Po reaktywacji prawnej swego istnienia w 1989 roku Caritas zmienia sposób pozyskiwania środków i rozpoczyna aktywizację ludzi dobrej woli oraz instytucji działających w Polsce.

Utworzyła wiele profesjonalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ośrodki opieki, rehabilitacji, zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domy Pomocy Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzi również Domy Samotnej Matki wspierając kobiety w trudnej sytuacji życiowej oraz świetlice dla dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku.

W okresie wakacji i ferii zimowych organizuje wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Każdego roku Caritas Polska prowadzi kilka akcji, aby pozyskać środki na ten cel Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna itp.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Caritas w ramach wolontariatu mogą kontaktować się placówkami diecezjalnymi bądź parafialnymi tej organizacji.