EVS – European Volontary Service w Polsce


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

EVS – European Volontary Service w Polsce

Wolontariat Europejski działa na rzecz wszystkich europejskich organizacji i instytucji (non-profit), które pragną realizować projekty aktywizujące młodzież, szczególnie w odniesieniu do działań międzynarodowych.

 Władze Unii Europejskiej w ten sposób wspierają projekty kulturalne, socjalne i ekologiczne, co ma na celu rozwijanie solidarności oraz promocję tolerancji między młodymi ludźmi.

W ramach różnych projektów organizowane są wyjazdy polskich wolontariuszy do krajów Unii Europejskiej oraz krajów sąsiadujących, a także wyjazdy do innych regionów świata takich jak: Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja i Oceania.

Zainteresowani wolontariusze mogą uczestniczyć w warsztatach dla młodzieży na temat ekologii, edukacji międzynarodowej itp. oraz w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach.

Wyjeżdżająca młodzież ma możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności, rozwinięcia własnych zainteresowań, zdobycia nowych doświadczeń, poznania języka obcego oraz kultury kraju, w którym przebywa.

Nieodpłatnie pomaga przy realizacji różnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Działania te dotyczą wielu dziedzin np. ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki. Obejmują również zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, a także zajęcia rekreacyjne oraz zagadnienia zapobiegania rasizmowi i narkomanii.

Ze szczególnym uwzględnieniem traktowane są projekty angażujące młodzież niepełnosprawną oraz młodzież pochodzącą z ubogich środowisk, dotkniętą bezrobociem i patologiami, a także młodzież mającą utrudniony dostęp do nauki lub zdobycia pracy.

Osoby takie mają możliwość odkrycia własnego potencjału, który rozwijany może zmienić na lepsze ich życie. Taka forma wolontariatu uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby innych, pokazując świat w różnych jego obliczach.

Dzięki tym działaniom młodzi ludzie przezwyciężają zakorzenione i przekazywane im od wielu pokoleń uprzedzenia i stereotypy, przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijają własną osobowość. Młodzież z mniejszymi szansami ma możliwość aktywnego wejścia w życie zawodowe i społeczne.

Udział w EVS polecany jest szczególnie osobom chcącym sprawdzić się w działaniu oraz pragnącym podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz takich, które są zainteresowane poznaniem innego kraju i języka.

Osoby zainteresowane wolontariatem w ramach EVS znajdą informacje w Centrach Wolontariatu działających w każdym mieście wojewódzkim.